• Welkom bij SVO Buytenpark

  de gezelligste voetbalvereniging
  van Zoetermeer
  SVO Buytenpark:
  Een leven lang voetballen!
 • SVO BUYTENPARK PREVENTIE- EN INTEGRITEITSBELEID

  SVO Buytenpark is een voetbalvereniging waarbij je thuis voelen, sportiviteit en gezelligheid voorop staan. Presteren is geen moeten, maar mogen en binnen een veilige omgeving. Binnen onze voetbalvereniging is er daarom geen plek voor grensoverschrijdend gedrag:

  • Wij keuren iedere vorm van discriminatie, pesten, intimidatie, geweld en uitsluiting af.
  • Wij spreken elkaar aan op ons gedrag en accepteren aangesproken te kunnen worden.
  • Overtredingen van onze gedragscode leiden altijd tot een gesprek met het bestuur. Daarnaast kunnen disciplinaire straffen worden toegekend (tot aangifte bij de politie).

  Gedragscode (trainer, coach of begeleider)

  Onze trainers, coaches en begeleiders…

  zorgen voor een veilige omgeving: ze scheppen een omgeving en een sfeer, waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren;

  kennen en handelen naar de regels en richtlijnen: zorgen dat ze op de hoogte zijn van de regels en richtlijnen en passen ze ook toe;

  zijn zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaringen en functies: vermelden alle relevante feiten bij de aanstelling als trainer, coach of begeleider

  zijn bewust van de machtsongelijkheid en (soms ook) afhankelijkheid en maken geen misbruik van de positie-ongelijkheid: gebruiken de positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te oefenen. Ze onthouden zich van elke vorm van (machts)misbruik, emotioneel misbruik, fysiek en seksueel misbruik;

  respecteren het privéleven van de sporter: dringen niet verder in het privéleven van de sporters dan noodzakelijk is. Gaan met respect om met de sporter en met ruimtes waar de sporters zich bevinden, zoals de kleedkamer of douche.

  tasten niemand in zijn waarde aan: onthouden zich van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Maken geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken. Sluiten niemand buiten en zijn tolerant;

  zijn een voorbeeld voor anderen en onthouden zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de voetbalsport in diskrediet wordt gebracht: gedragen zich respectvol, onthoudt zich van grievende en/of beledigende opmerkingen

  nemen geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de voetbalsport: melden bij het bestuur als iets wordt aangeboden om iets te doen of na te laten;

  bieden geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport;

  drinken geen alcohol en roken niet tijdens het trainen, coachen en begeleiden van de jeugd

  zijn open en alert op waarschuwingssignalen en aarzelen niet om signalen door te geven aan het bestuur en/of vertrouwenspersoon;

  zien toe op naleving van reglementen, de huisregels, gedragscode en andere normen.

   

  Vertrouwenspersoon

  Het bestuur van SVO Buytenpark heeft Eefje Muijzers benoemd tot vertrouwenspersoon van de club. Zij is (onder andere) bereikbaar via vertrouwenspersoon@svobuytenpark.nl .

   

  [laatste wijziging op 7 september 2022 - RBVL]