• Welkom bij SVO Buytenpark

  de gezelligste voetbalvereniging
  van Zoetermeer
  SVO Buytenpark:
  Een leven lang voetballen!
 • Het bestuur van SV Oosterheem organiseert op maandag 10 mei a.s. een extra ALV. In de ALV zullen de aangepaste statuten voorgelegd worden waarin de nieuwe naam van de vereniging, SVO Buytenpark, is opgenomen. De statuten zijn opgesteld conform het standaard model van de KNVB en zullen na goedkeuring van de ALV notarieel vastgelegd worden.

  Conform artikel 18 lid 4 moet tenminste twee derde van de leden aanwezig- of vertegenwoordigd zijn om tijdens deze ALV tot goedkeuring van de statuten te komen waarbij tenminste twee derden van de aanwezigen instemt met de vernieuwde statuten.

  Indien niet aan deze eis wordt voldaan, zal direct na de ALV van 10 mei een tweede ALV bijeengeroepen worden (dinsdag 25 mei) waarbij het besluit tot statutenwijziging genomen kan worden, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.

  De ALV op 10 mei begint om 20.00 uur. Aanmelden via penningmeester@svoosterheem.nl

  Na aanmelding ontvangt u een mail met een link naar de vergadering alsmede een kopie van de concept statuten.