• Welkom bij SVO Buytenpark

  de gezelligste voetbalvereniging
  van Zoetermeer
  SVO Buytenpark:
  Een leven lang voetballen!
 • Algemene Ledenvergadering uitgesteld; nieuwe datum ALV wordt dinsdag 24 november
 • In verband met de door de overheid genomen Coronamaatregelen en de hiermee gepaard gaande sluiting van de sportkantines is de ALV (oorspronkelijk gepland di. 20 oktober 2020) uitgesteld.

  De nieuwe datum van deze ALV zal worden dinsdag 24 november 2020.

  Hieronder nogmaals de agenda voor de ALV:

   

  Aanvang: 20.00 uur; zaal open om 19.30 uur

  De agenda ziet er als volgt uit:

  1. Opening en jaarverslag van de voorzitter
  2. Vasstellen notulen vorig ALV
  3. Financieel jaarverslag over het afgelopen boekjaar
  4. Verslag van de kascommissie
  5. Vaststelling van de balans en van de staat van baten lasten
  6. Vasstellen van de contributies
  7. Vaststellen van de begroting
  8. Benoeming bestuursleden; Philip Bras is aftredend, maar stelt zich herkiesbaar.
  9. Verslag diverse commissies
  10. Naamswijziging vereniging
  11. Rondvraag

  Ad. 8 Toelichting:
  - Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of tenminste 3 leden;
  - De kandidaatstelling geschiedt niet door middel van een bindende voordracht;
  - Ieder bestuurslid wordt benoemd voor een periode van 3 jaar.