• Welkom bij SVO Buytenpark

  de gezelligste voetbalvereniging
  van Zoetermeer
  SVO Buytenpark:
  Een leven lang voetballen!
 • Algemene Ledenvergadering op dinsdag 20 oktober 2020
 • Aanvang: 20.00 uur; zaal open om 19.30 uur

   

  De agenda ziet er als volgt uit:

  1. Opening en jaarverslag van de voorzitter
  2. Vasstellen notulen vorig ALV
  3. Financieel jaarverslag over het afgelopen boekjaar
  4. Verslag van de kascommissie
  5. Vaststelling van de balans en van de staat van baten lasten
  6. Vasstellen van de contributies
  7. Vaststellen van de begroting
  8. Benoeming bestuursleden; Philip Bras is aftredend, maar stelt zich herkiesbaar.
  9. Verslag diverse commissies
  10. Naamswijziging vereniging
  11. Rondvraag

  08 Toelichting:
  - Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of tenminste 3 leden;
  - De kandidaatstelling geschiedt niet door middel van een bindende voordracht;
  - Ieder bestuurslid wordt benoemd voor een periode van 3 jaar.

  Het bestuur overweegt om de ALV digitaal te laten plaatsvinden i.v.m. Corona.